Regulamin zamieszczania i publikacji ogłoszeń drobnych

DEFINICJE

 • otodrobne.pl – serwis ogłoszeniowy pod adresem http://www.otodrobne.pl oraz http://www.nadajdrobne.pl
 • Jarmark MAZOWIECKI – tygodnik kolportowany w powiecie legionowskim, nowodworskim, pułtuskim, miński.
 • Ogłoszeniodawca – podmiot zlecający publikację ogłoszenia.
 • Ogłoszeniobiorca – właściciel otodrobne.pl oraz Jarmarku MAZOWIECKIEGO, Agencja TiO Paweł Kozera, 05-120 Legionowo, ul Rynek 2, NIP 536-102-61-99.
 • Pośrednik płatności – Dotpay SA, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72.
 • Formularz – fragment portalu, za pośrednictwem którego Ogłoszeniodawca wprowadza treść ogłoszenia i dane osobowe; formularz znajduje się pod adresem: http://nadajdrobne.pl/

§ 1 Procedura zlecenia i publikacji ogłoszenia

 1. Regulamin niniejszy określa zasady zamawiania i publikowania drobnych ogłoszeń na stronie www.otodrobne.pl oraz w Jarmarku MAZOWIECKIM.
 2. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Zlecenie publikacji ogłoszenia następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się stronie www.otodrobne.pl.
 4. Publikacja ogłoszeń jest płatna. Aby ogłoszenie się ukazało należy dokonać płatności poprzez pośrednika płatności. Cena ogłoszenia jest wyliczana automatycznie po wypełnieniu formularz.
 5. Pośrednik umożliwia dokonanie płatności za zlecenie ogłoszenia następującymi kanałami: karta płatnicza, telefon komórkowy, usługa Pay Per Call,usługi Premium SMS/MMS. Regulaminy poszczególnych kanałów płatności znajdują się na stronie internetowej pośrednika: https://ssl.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay
 6. Ogłoszeniodawca akceptując ten regulamin akceptuje również regulaminy kanałów płatności wymienione w punkcie 5 tego paragrafu.
 7. Opłacone ogłoszenie oczekuje na akceptację. Ogłoszeniobiorca zobowiązuje się do zaakceptowania lub odrzucenia ogłoszenia w czasie do 7 dni od daty zlecenia.
 8. Zlecając publikację ogłoszenia Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Ogłoszeniobiorcę w zakresie świadczenia usługi, w tym marketingu.

§ 2 Restrykcje publikacji

 1. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia oraz odmowy zwrotu kosztów poniesionych przez Ogłoszeniodawcę w następujących przypadkach:
  • ogłoszenie nie zostało opłacone,
  • treść ogłoszenia jest nieprawdziwa, nierzetelna, niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jest niezgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu,- treść ogłoszenia narusza zasady moralno-etyczne, w szczególności narusza interes prawny podmiotów trzecich, użytkowników otodrobne.pl lub czytelników Jarmarku MAZOWIECKIEGO,- ogłoszenie dotyczy towarów pochodzących z przestępstwa,- ogłoszenie dotyczy towarów, lub usług ułatwiających popełnianie przestępstw,
  • ogłoszenie zostało wielokrotnie dodane a dotyczy tego samego towaru, usługi w tym samym czasie publikacji,
  • w wyżej wymienionych przypadkach Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do nieinformowania Ogłoszeniodawcy o odmowie publikacji.
 2. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść ogłoszenia lub wybraną rubrykę w następujących przypadkach:
  • wybrana rubryka jest niezgodna z treścią ogłoszenia,
  • treść ogłoszenia zawiera błędy ortograficzne lub stylistyczne.

§ 3 Reklamacje

 1. Ogłoszeniodawca może reklamować jakość wykonania usługi:
  • telefonicznie,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • pisemnie.
 2. Reklamacje telefoniczne należy zgłaszać z telefonu, którego numer został podany w treści ogłoszenia na telefon numer 22 774 06 44, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
 3. Reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wysyłać na adres drobne@tio.com.pl. Nadawcą wiadomości musi być adres e-mail podany podczas zamieszczania ogłoszenia.
 4. Reklamacje pisemnie należy kierować na adres: Agencja TiO Paweł Kozera, Biuro Ogłoszeń, ul Rynek 2, 05-120 Legionowo.
 5. Reklamacje należy składać w czasie 7 dni od daty zlecenia ogłoszenia lub otrzymania informacji o odmowie publikacji.
 6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, treść ogłoszenia oraz powód reklamacji.
 7. Ogłoszeniobiorca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Ogłoszeniobiorca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu, po dacie uwzględnienia reklamacji.
 9. Decyzja Ogłoszeniobiorcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

§ 3 Odpowiedzialność

 1. Ogłoszeniodawca umieszczający dane ogłoszenie ponosi odpowiedzialność za jego treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno-etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników otodrobne.pl i czytelników Jarmarku MAZOWIECKIEGO za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich oraz innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie.
 3. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert, za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno-etycznymi.
 4. Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu formularza wynikające ze złej interpretacji kodu html oraz javascript przez nieaktualne przeglądarki internetowe.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego Regulaminu lub wykonania umowy o publikację ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w miejscu siedziby Ogłoszeniobiorcy.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin jest ogólnodostępny w biurze reklamy Ogłoszeniobiorcy oraz na stronach internetowych.

Regulamin serwisów SMS Premium

toiowonowodworskipultuskidotpay_logo